OP:n toimitilauutisia

Mitä on vastuullisuus kiinteistösijoittamisessa?

24.2.2021

Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa sijoitusten tuottama tuotto perustuu vastuullisiin menetelmiin ja joka turvaa niin nykyisille kuin tuleville sukupolville sekä yritystoiminnalle hyvät elämisen ja yritystoiminnan mahdollisuudet. Sama vastuullisuusperiaate kestävän kehityksen turvaamisesta koskee myös kiinteistösijoitustoimintaa.

Sijoituskohteen olennaisten kestävyystekijöiden, eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien asioiden huomioinnilla pyritään parantamaan pitkän aikavälin tuottoja ja alentamaan riskiä. Kestävyystekijöiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja investointipäätöksissä tuo olennaista lisäinformaatiota sijoituskohteesta.Sijoitustoiminnan rooli osana niin paikallista kuin globaalia yhteisöä korostuu kiinteistösijoittamisessa

Kiinteistöjen osuus Suomen energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia, ja tästä aiheutuu yli 30 prosenttia päästöistämme. Liikenne mukaan lukien rakennetun ympäristön osuus energiankulutuksesta on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia. Huomioimalla kestävyystekijät kiinteistöliiketoiminnassa pystymme vaikuttamaan niin kiinteistöjen kuin kiinteistöihin liittyvän liikkumisen aiheuttamiin päästötasoihin.


​Merkittävimmät päätökset rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun saakka. Suunnittelussa ja rakentamisessa tehtyjä valintoja ei voi aina muuttaa käytön aikana tai muuttaminen on kallista. Valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakennuksia lämmitetään, jäähdytetään ja niissä kuluu sähköä. Lisäksi rakennuksissa kulutetaan huomattavasti vettä ja tuotetaan erityyppisiä jätteitä. Rakennusmateriaalien valmistamisen, rakentamisen ja elinkaaren päättyessä tapahtuvan purkamisen aiheuttamien päästöjen osuus on koko kiinteistön elinkaaren aikaisista päästöistä alle kolmasosan.


Kiinteistöalan rooli ja merkitys on huomattava etenkin ympäristön ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mutta on myös muita tärkeitä näkökulmia koskien kiinteistöalan vaikuttamismahdollisuuksia. Suomessa työikäiset ihmiset viettävät keskimäärin 90 % ajastaan sisätiloissa, jolloin rakennusten sisäilma, toimivuus, käytännöllisyys ja viihtyvyys nousevat tärkeiksi kestävyystekijöiksi. Kiinteistöjen rooli osana paikallista yhteisöä on myös tärkeä kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi kiinteistösijoittajalla on tärkeä vastuu hyvän hallintotavan noudattamisessa ja harmaan talouden havaitsemisessa ja torjunnassa. Siten kestävyystekijöiden huomioiminen tulee olla olennainen osa kiinteistösijoittamisen strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa.Suurin kestävyysriski on ilmastonmuutos

Kiinteistösijoituksiin kohdistuu myös erilaisia kestävyysriskejä, joista ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit ovat keskiössä. Ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit ovat erityyppisiä sääilmiöitä. Suomeen kohdistuvat ilmastoriskit ovat muun muassa ilmaston lämpeneminen, lisääntyvät rankkasateet ja merenpinnan nousun aiheuttamat tulvariskit. Näitä ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä kutsutaan fyysiksi riskeiksi. Toinen kestävyysriskityyppi, joka johtuu ilmastonmuutoksesta, on siirtymäriskit. Yhteiskunnan eri toimijoiden siirtyessä vähähiilisempiin ja hiilineutraaleihin käytöntöihin syntyy erilaisia siirtymäriskejä, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esimerkki mahdollisesta siirtymäriskistä on päästöihin liittyvä verouudistus. Niin fyysisiä riskejä ja siirtymäriskejä on vaikea välttää, joten siksi on tärkeä uudelleen tarkistaa omia käytäntöjä ja sopeutua muutoksiin.OP Kiinteistösijoituksen uusi vastuullisuusohjelma ohjaa toimintaa

Ilmastonmuutos niin ikään muuttaa toimintaympäristöämme yhä nopeammin ja siihen muutokseen on reagoitava välittömästi ja ennakoivasti. OP Kiinteistösijoituksessa pyrimme monipuolisin keinoin välttämään ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä esimerkiksi analysoimalla sijoituskohteiden sijainteja ja siirtymällä omassa toiminnassamme jo eturivissä vähähiilisempiin ja hiilineutraaleihin käytäntöihin.


OP Kiinteistösijoitus on vuosien mittaan kehittänyt oman vastuullisasioiden päätöksentekokehikon, jonka uudelleenarvioimme perusteellisesti vuonna 2020. Olemme tunnistaneet ja arvioineet jokaiseen prosessiin liittyvät vastuullisuustekijät ja merkittävien vastuullisuusasioiden osalta olemme laatineet aikataulutetun ja vastuutetun suunnitelman tavoitteidemme saavuttamiseksi. Vastuullisuusohjelmamme rakentuu neljän päämäärän ympärille:


  1. edistämme hiilineutraaliutta, 
  2. kuljemme kohti vastuullisempaa kiinteistökantaa, 
  3. edistämme vuoropuhelua ja hyvinvointia, sekä
  4. ylläpidämme vastuullisen liiketoiminnan periaatteitamme

Vastuullisuusteemat perustuvat laajaan vastuullisuusohjelmaan, joka jatkossa toimii arjen työkaluna OP Kiinteistösijoituksen sijoitustoiminnassa. Ohjelman perusteella olemme myös laatineet Vastuullisen kiinteistösijoittamisen periaatteet, jotka ohjaavat kiinteistösijoitustoimintaa.


Kiinteistösijoittaminen on pitkäaikainen sijoitusmuoto ja pitkän sijoitushorisontin seurauksena myös vastuullisuustyötä on tärkeä tehdä pitkällä tähtäimellä. Pidemmän aikavälin tavoitteita tukevat lyhyen aikavälin tavoitteet, jotka toimivat tärkeinä virstainpylväinä. Ensi viikolla julkaisemme OP Kiinteistösijoituksen vuosittaisen vastuullisuusraportin, jossa kerromme viime vuoden vastuullisuustyöstä ja saavutuksista.


Lotta Keskinen, Investment Manager, OP Kiinteistösijoitus

________________


Kirjoittaja Lotta Keskinen työskentelee Investment Managerina OP Kiinteistösijoituksessa ja vastaa kiinteistösijoitusten vastuullisuusasioiden kehittämisestä.